5 en 6 Latijn-Wetenschappen

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de
ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5LWE6LWE
Aardrijkskunde21
Biologie12
Chemie22
Engels22
Esthetica1-
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Nederlands44
Wiskunde55
Richtingspecifieke vakken
Latijn44
Weektotaal3232