3 Humane Wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
  • Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing
  • Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

 3HW
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Wiskunde4
Verdiepte basis
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Nederlands4
Specifiek
Filosofie1
Kunstbeschouwing1
Sociologie en Psychologie3
Weektotaal32