6 Wetenschappen – Wiskunde

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch
feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch
analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde (LWISA) nog uitgebreid worden tot 8u. (LWISB). In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en
moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken6WEWI a/b
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits0/2
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde8/6
Weektotaal32